Novosti u poreznim propisima

novi_poreziHrvatski Sabor na prijedlog Vlade RH donio je na svojoj 3. sjednici nekoliko novih propisa vezanih uz poreznu problematiku, a koji se neposredno odnose na poslovanje obrtnika. O kojim se novostima i kojim izmjenama poreznih zakona radi donosimo u pregledu u nastavku

Porez na dodanu vrijednost – PDV

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost osnovna stopa poreza na dodanu vrijednost 23% zamjenjuje se stopom 25%, a stopa 23% zamjenjuje se stopom 10% za jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, na isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži te na bijeli šećer od trske i šećerne repe.

Propisuje se potpuno ograničenje odbitka pretporeza za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Propisuju se i izuzeci od navedenih odredbi kao i oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost kad se ta dobra kasnije isporučuju, a za njih pri nabavi nije mogao biti odbijen pretporez.

Također se propisuje ograničenje odbitka pretporeza za nabavu dobara i usluga za potrebe

reprezentacije.

Propisuje se da se maksimalni iznos kazne za osobu koja je kod poreznog obveznika

odgovorna za obavljanje određenih poslova poveća s dosadašnjih 10.000,00 kuna na 40.000,00 kuna

odnosno s dosadašnjih 20.000,00 kuna na 50.000,00 kuna. Naprijed navedene odredbe stupaju na

snagu 1. ožujka 2012. godine.

Uz navedeno od 1. siječnja 2013. godine stupaju na snagu odredbe kojima se propisuje da će se snižena stopa 10% primjenjivati na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno posebnim propisima, te odredbe kojima se propisuje prag za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 230.000,00 kuna kao i iznos od 800.000,00 kuna za određivanje tromjesečnog obračunskog razdoblja.

Porez na dohodak

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak povećat će se osnovni mjesečni osobni odbitak s 1.800,00 kuna na 2.200,00 kuna, a osobni odbitak umirovljenika sa 3.200,00 kuna na 3.400,00 kuna.

Mijenjaju se i porezni razredi na način da će se:

- porezna stopa od 12% primijeniti na poreznu osnovicu do 2.200,00 kuna mjesečno,

- porezna stopa od 25% na razliku porezne osnovice iznad 2.200,00 do 8.800,00 kuna mjesečno,

- porezna stopa od 40% na razliku porezne osnovice iznad 8.800,00 kuna mjesečno.

Uvodi se i nova kategorija oporezivog dohotka, a to su dividende i udjeli u dobiti iznad 12.000,00 kuna godišnje, kao izvor dohotka od kapitala čiji bi se predujam oporezivao po stopi od 12%.

Također, Zakonom se usklađuju odredbe o dodatku na mirovinu koji je prema posebnim propisima postao sastavni dio mirovine od 1. siječnja 2012. te nastavno tome isti više nije oslobođen oporezivanja.

Propisuje se i uvjet za oporezivanje primitaka od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva zbog

izmjena iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost, koji s primjenom

od 1. siječnja 2013. iznosi 230.000,00 kn, te se pored postojećih uvjeta dodaje i uvjet da su fizičke

osobe po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ako su, između

ostalog, po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvarili ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa

propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost.

Ovim se prijedlogom Zakona propisuje da poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu

djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, te djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a nije

obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvari primitak veći od 65% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može utvrđivati i u paušalnom iznosu.

 

Porez na dobit

 

Sva reinvestirana dobit koja se po okončanju obračuna, unese u temeljni kapital oslobađa se plaćanja poreza na dobit. Ta odredba stupa na snagu u 2013. godini.

Cilj ovih izmjena i dopuna važećeg Zakona je poticanje investicija koje će dovesti, između ostalog, i do povećanja zaposlenosti, kao i do gospodarskog rasta, a zbog propisivanja mogućnosti smanjenja osnovice poreza na dobit ali isključivo u slučaju kada se ostvarena dobit poreznog razdoblja koristi za povećanje temeljnog kapitala društva na način i pod uvjetima iz Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09 i 152/11 – pročišćeni tekst).

Zakonom se propisuju i odredbe o oporezivanju dividendi i udjela u dobiti koje se isplaćuju inozemnim pravnim osobama primjenom stope od 12%. Međutim zbog primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i Direktiva Vijeća 90/435/EEZ, 2003/123/EZ i 2006/98/EZ, porez po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti u nekim slučajevima će se plaćati prema nižim stopama ili će određeni primatelji biti oslobođeni od plaćanja poreza po odbitku pri isplati dividenda i udjela u dobiti.

 

Obvezni doprinosi

 

Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, kao glavna mjera ističe se smanjenje opće stope doprinosa za zdravstvo s 15% na 13%. Ova se mjera primjenjuje s ciljem izravnog povećanja konkurentnosti gospodarstva.

Navedena se izmjena počinje primjenjivati od 1. svibnja 2012.

Kao mjera poboljšanja naplate doprinosa uvodi se obvezan prijeboj dospjelih, a neplaćenih obveza doprinosa s potraživanjima koje obveznik doprinosa (dužnik) ima temeljem ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Primjena 1. ožujak 2012.

 

 

Savjetodavna služba HOK-a