Godišnji odmor i neiskorišteni dio godišnjeg odmora

godišnji odmorPrema Zakonu o radu radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu.

Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigur­nosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana.

Kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može se utvrditi trajanje godišnjeg odmora duže od četiri tjedna.


Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod toga poslodavca.


Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, a koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na godišnji odmor temeljem šest mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod toga poslodavca, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.


Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umje­sto korištenja godišnjeg odmora.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove pro­sječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima tijekom kalendarske godine za koju ostva­ruje pravo na godišnji odmor treba iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna.

Neiskorišteni dio godišnjeg odmora radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Ali, u sljedeću godinu se ne može prenijeti onaj dio godišnjeg odmora koji je radnik trebao iskoristiti u tijeku kalendarske godine u kojoj je ostvareno pravo na korištenje godišnjeg odmora i ako mu je bilo omogućeno korištenje tog godišnjeg odmora.

Radnik treba započeti s korištenjem neiskorištenog dijela godišnjeg odmora iz prethodne godine tako da ga u potpunosti iskoristi do 30. lipnja 2021. godine.

Ne može se prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu dio godišnjeg odmora najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju ako je radniku bilo omogućeno korištenje toga odmora.

Godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendar­skoj godini u kojoj je stečen (2020.), zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. Iznimno od navedenog, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji radnik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja 2021. godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Član posade broda, radnik na radu u inozemstvu ili radnik koji je vršio dužnost i prava držav­ljana u obrani, može godišnji odmor u cijelosti iskoristiti u sljedećoj kalendarskoj godini.

Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac, u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu, najkasnije do 30. lipnja.

Radniku koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili kod više poslodavaca, a poslo­davci ne postignu sporazum o istodobnom korištenju godišnjeg odmora, dužni su mu omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema njegovu zahtjevu.

Pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe or­ganizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima.

Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavi­jestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja.

Jedan dan godišnjeg odmora radnik ima pravo, uz obvezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje tri dana prije njegova korištenja, koristiti kada on to želi, osim ako posebno opravdani razlozi na strani poslodavca to onemogućuju.

Preuzeto s misljenja.hr .